English translation below

Ben jij een ‘hands on’ manager met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel? Beschouw jij stressbestendigheid en betrouwbaarheid als jouw kwaliteiten. Sta je te popelen om medewerkers te motiveren en heb bij te brengen hoe gastvrijheid werkt? Misschien ben jij wel de F&B Operations Manager Hotel  die wij zoeken. Lees snel verder!

In verband met de groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een gedreven F&B Operations Manager voor Restaurant the College, onderdeel van DoubleTree by Hilton.

Jouw profiel

 • Je hebt passie voor F&B;
 • Gastvrijheid op een hoog niveau zit in jouw genen;
 • Kwaliteitsgericht; je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de service;
 • Je stuurt het team aan op een coachende manier en ziet toe dat voorschriften omtrent veiligheid, Arbo, HACCP worden nageleefd;
 • Het woord ‘stress’ staat niet in jouw woordenboek;
 • Je bent besluitvaardig;
 • Je werkt ordelijk en gestructureerd binnen de F&B outlets;
 • Je denkt altijd in oplossingen; ‘nee’ bestaat niet;
 • Team-player; je werkt nauw samen met het team;
 • Je beschikt over leiderschapskwaliteiten;
 • Je bent flexibel en vindt het niet erg om in het weekend en met feestdagen te werken;
 • Je bent communicatief vaardig in minstens de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je bent fulltime beschikbaar en beschikt over ervaring in een soortgelijke functie.

Als F&B Operations Manager draag je zorg voor een ultieme gastbeleving.

Hoe ziet dat eruit?

 • Je zorgt ervoor dat het restaurant er altijd netjes uitzien;
 • Je bent ondernemend, ziet kansen en bent betrokken en innoverend;
 • Je handelt klachten naar tevredenheid af en beantwoordt vragen van de gasten;
 • Je staat in nauw contact met de Front Office Manager, Chef en General Manager;
 • Je instrueert het team en draagt zorg voor efficiënte werkmethoden en procedures;
 • Je hebt oog voor kwaliteit en gastbeleving, accepteert feedback en geeft feedback waar nodig;
 • Je zorgt voor een open communicatielijn met de overige afdelingen;
 • Je doet er alles aan om samen met het team de verwachtingen van de gast te overtreffen. Pas dan ga jij tevreden naar huis;
 • Je bent nauw betrokken bij het samenstellen van nieuwe menukaarten en eindverantwoordelijk voor de drankenkaarten met bijbehorende calculaties;
 • Je stimuleert het team en voert ontwikkelingsgesprekken;
 • Je stemt operationele zaken af binnen de teams, bespreekt uitdagingen, bepaalt oplossingen en te nemen maatregelen;
 • Je initieert commerciële acties en weet trends en ontwikkelingen te vertalen naar de operatie.

Wat je kunt verwachten als je gaat werken bij Black Label Hospitality?

Je komt te werken in een jonge en groeiende horecaonderneming waarin er kansen worden geboden om jezelf te (blijven) ontwikkelen. Je ontvangt een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een tegemoetkoming in de reiskosten.

Ben jij de ideale kandidaat? Dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet!

Are you a ‘hands on’ manager with a high sense of responsibility? Do you consider stress resistance and reliability as your qualities? Are you eager to motivate employees and teach them how hospitality works? Maybe you are the F&B Operations Manager we are looking for. Read on quick!

Due to the growth of the organization, we are looking for a driven F&B Operations Manager for Restaurant The Collega, part of DoubleTree by Hilton.

Your profile

 • You have a passion for F&B;
 • Hospitality at a high level is in your genes;
 • Quality oriented; you set high standards for the quality of the service;
 • You manage the team in a coaching manner and ensure that regulations regarding safety, working conditions and HACCP are complied with;
 • The word ‘stress’ is not in your dictionary;
 • You are decisive;
 • You work in an orderly and structured manner within the F&B outlets;
 • You always think in solutions; ‘no’ does not exist;
 • Team player; you work closely with the team;
 • You have leadership qualities;
 • You are flexible and do not mind working on weekends and public holidays;
 • You have good communication skills in at least the Dutch and English language;
 • You are available full-time and you have experience in a similar position.

As a F&B Operations Manager you ensure the ultimate guest experience.

What does that look like?

 • You ensure that restaurant always look neat;
 • You are enterprising, see opportunities and are involved and innovative;
 • You handle complaints satisfactorily and answer questions from guests;
 • You are in close contact with the Front Office Manager, Chef and General Manager;
 • You instruct the team and ensure efficient working methods and procedures;
 • You have an eye for quality and guest experience, accept feedback and provide feedback where necessary;
 • You ensure an open line of communication with the other departments;
 • You do everything you can to exceed the expectations of the guest together with the team. Only then will you go home satisfied;
 • You are closely involved in the composition of new menus and you are ultimately responsible for the drinks menus with associated calculations;
 • You stimulate the team and conduct development discussions;
 • You coordinate operational matters within the teams, discuss challenges, determine solutions and measures to be taken;
 • You initiate commercial campaigns and you know how to translate trends and developments into operations.

What can you expect when you start working at Black Label Hospitality?

You will work in a young and growing hospitality company where opportunities are offered to (continue to) develop yourself. You will receive a competitive salary and fringe benefits such as a travel allowance.

Are you the ideal candidate? Then we look forward to receiving your CV and motivation!

Locations: DoubleTree by Hilton
Categories: Management

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx